Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Výzvy Archív Vyhlásenie výzvy č. 17

Vyhlásenie výzvy č. 17

Výzva č.: 17/PRV/MAS/27

Dátum platnosti: 31.05.2013- 20.8.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom - miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu - MAS Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len "výzva" na implementáciu stratégie) nasledovne:

Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

v termíne od 31.05.2013 do 20.08.2013

 
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader