Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Vidiek bez hraníc

Vidiek bez hraníc

Projekt Vidiek bez hraníc (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 bol schválený dňa 31.10.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Celkový rozpočet projektu je 73 499,17 €, pričom pozostáva zo zdrojov EÚ – 62 474,28 €, zo ŠR SR- 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov - 5 508,24 €.
Cieľom projektu je zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Vedúcim partnerom projektu je Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, hlavným cezhraničným partnerom MAS Moravský kras z.s. a projektovými partnermi MAS Vizovicko a Slušovicko o.p.s. a MAS Vršatec. 

Projekt rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami sú 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia za rovnomernej účasti zástupcov všetkých partnerov. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom spoločných publikácií. Výstupom budú teda 4 publikácie, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov na riešené problematiky.  

Viac o programe Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020:   http://www.sk-cz.eu/ 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader