Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Načo chodiť pešky - keď môžu byť bežky...

Načo chodiť pešky - keď môžu byť bežky...

Načo chodiť pešky, ked môžu byť bežky

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás. Projekt sa realizuje od februára 2011 a oficiálne bol ukončený v januári 2012.

Našim zámerom je rozšíriť turistiku i o zimnú turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa rozšíria možnosti trávenia voľného času a zatraktívni sa prostredie regiónu. Pre domácich a zahraničných návštevníkov sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli už propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore cestovného ruchu.

KR-MAS sa v súčasnosti zaoberá i otázkou dlhodobého udržiavania vyznačených tratí v regióne. I preto boli na oficiálne ukončenie aktivít projektu pozvaní i zástupcovia potenciálnych subjektov, ktoré by mohli zabezpečovať údržbu bežkárskych trás – podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vlastníci lyžiarskych vlekov, samosprávy, obecné lesy a športoví nadšenci , ktorí by mohli zabezpečiť údržbu vyznačených bežkárskych trás.

Mapku bežeckých trás vo formáte JPG si môžete stiahnuť tu:

Mgr. Kristína Kubinová- manažér MAS

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.