Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty Načo chodiť pešky - keď môžu byť bežky...

Načo chodiť pešky - keď môžu byť bežky...

Načo chodiť pešky, ked môžu byť bežky

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás. Projekt sa realizuje od februára 2011 a oficiálne bol ukončený v januári 2012.

Našim zámerom je rozšíriť turistiku i o zimnú turistiku, a to vyznačením bežkárskych trás v území. Obyvateľom prihraničných regiónov sa rozšíria možnosti trávenia voľného času a zatraktívni sa prostredie regiónu. Pre domácich a zahraničných návštevníkov sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu, ktorý podporí komplexnosť aktívneho trávenia voľného času v regióne prepojením na ostatné atraktivity a prírodné podmienky a scenérie s relatívne pokojným prostredím. Pri značení jednotlivých trás prihliadali koordinátori projektu predovšetkým na odporúčania aktívnych bežkárov a športových nadšencov. Návrh značenia prebehol pod záštitou organizácie Klub slovenských turistov, ktorá je oprávnená vyznačovať oficiálne trasy v teréne. Vyrobené boli už propagačné materiály s mapou so zaznačenými bežkárskymi trasami, ktorá bude distribuovaná medzi partnermi a subjektmi participujúcimi na rozvoji regiónu a podpore cestovného ruchu.

KR-MAS sa v súčasnosti zaoberá i otázkou dlhodobého udržiavania vyznačených tratí v regióne. I preto boli na oficiálne ukončenie aktivít projektu pozvaní i zástupcovia potenciálnych subjektov, ktoré by mohli zabezpečovať údržbu bežkárskych trás – podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, vlastníci lyžiarskych vlekov, samosprávy, obecné lesy a športoví nadšenci , ktorí by mohli zabezpečiť údržbu vyznačených bežkárskych trás.

Mapku bežeckých trás vo formáte JPG si môžete stiahnuť tu:

Mgr. Kristína Kubinová- manažér MAS

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader