Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Projekty

Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Projekt Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl bol schválený dňa 23.2.2018 Ministerstvom vnútra SR.

Projekt je zameraný na posilnenie komunity v základných školách v kopaničiarskom regióne. Cieľom projektu je skvalitnenie spoločenského a komunitného života na vidieku vytváraním komunitných škôl.

Čítať ďalej...

Vidiek bez hraníc

Projekt Vidiek bez hraníc (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 bol schválený dňa 31.10.2017 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Čítať ďalej...

Príprava stratégie CLLD

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina získalo dotáciu na realizáciu projektu „Príprava CLLD stratégie na roky 2014 - 2020 pre Kopaničiarsky región – MAS“.
Projekt bol podporený prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorý je dotovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 6 322,80 EUR, pričom dotácia činila 3 780,00 EUR. Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bola podpísaná 12.7.2016

Čítať ďalej...

Spoznávame krásy našich regiónov čoskoro končí

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“ sa blíži ku koncu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť . 

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader