Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Leader 2007-2013

Leader 2007-2013

Dňa 9. 10. 2006 schválila Vláda SR Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 - 2013.

STRATEGICKÝ CIEĽ SR:
"Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja."

STRATEGICKÉ PRIORITY:
1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť
2. Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika
3. Ľudské zdroje a vzdelávanie
4. Rozvoj vidieka

Strategická priorita ROZVOJ VIDIEKA:
Os 1: Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckej ekonomiky
Os 4: LEADER

Prístup LEADER vznikol z iniciatívy Európskej komisie začiatkom 90-tych rokov na podporu integrovaných aktivít alebo rozvojových schém, ktoré sú programované a realizované výhradne na miestnej úrovni. Názov je skratkou, ktorá v slovenskom jazyku znamená: SPOJENIA PRE EKONOMICKÝ ROZVOJ VIDIECKYCH KOMUNÍT.

HLAVNÉ ZNAKY LEADER:
- Podpora vnútorného, integrovaného a trvaloudržateľného rozvoja vedeného zdola nahor
- Spolupráca a partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov na okresnej alebo mikroregiónálnej úrovni
- Spoločné (programovanie, rozhodovanie, zodpovednosť, investovanie)
- Prioritné využívanie miestnych zdrojov
- Rozvoj občianskej spoločnosti na miestnej úrovni

VÝZNAM PRÍSTUPU LEADER:
- Efektívnejšie využitie verejných finančných zdrojov podľa potrieb daného územia
- Účinnejšie využitie verejných zdrojov pre tvorbu pridanej hodnoty, zamestnanosti a príjmov v oblasti
- Transparentné a cielené rozmiestnenie miestnych a verejných zdrojov na základe partnerstva
- Rozhodnutia "šité na mieru" pre dané územie

LEADER v rokoch 2007 - 2013:
Priorita: Zlepšovanie manažmentu a riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach.
Hlavný cieľ: Podporiť vytváranie a rozvoj miestnych partnerstiev, zlepšenie miestneho riadenia a využitie vnútorného rozvojového potenciálu vidieckych oblastí.

OPATRENIA OSI 4: LEADER

Podpora LEADER je určená na:
1. Implementovanie stratégie miestneho rozvoja
2. Realizácia projektov spolupráce medzi územiami
3. Chod miestnej akčnej skupiny (max. 20% z celkových verejných zdrojov)

Opatrenia LEADER sú prepojené s opatreniami Osi 3:
- Obnova a rozvoj obcí s Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
- Podpora činností v oblasti CR
- Vzdelávanie
- Získavanie zručností a propagácia za účelom prípravy a implementácie stratégií miestneho rozvoja

VYMEDZENIE PODPOROVATEĽNÉHO ÚZEMIA:

Min. 5 000 obyvateľov, max. 150 000 obyvateľov Súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci mikroregiónu s Územie musí mať vypracovanú Stratégiu svojho rozvoja s jasne formulovanými prioritami a opatreniami s Musia byť doložené všetky doklady o formovaní miestnej akčnej skupiny mikroregiónu

MAS (MIESTNA AKČNÁ SKUPINA)

= viacsektorové partnerstvo všetkých miestnych zodpovedných inštitúcií, ale aj jednotlivcov, ktorým záleží na rozvoji vlastného územia a majú k nemu potrebné autoritu a právne, finančné, materiálne a ľudské prostriedky.
= skupina, ktorá sa skladá z predstaviteľov samosprávy (< 50% zastúpenie), miestnych podnikateľov, predstaviteľov občianskeho života a tretieho sektora
= spravuje územie s počtom obyvateľov <5.000, 150.000>
= odporúčaná forma: občianske združenie

ÚLOHY MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY:
- Pravidelné stretávanie a budovanie partnerstva a dôvery
- Spoločné zostavovanie miestnej rozvojovej stratégie
- Dohoda na rozvojových prioritách
- Dohoda na mobilizácii a použití finančných prostriedkov
- Spoločná realizácia stratégie
- Zabezpečenie dostatočného množstva ľudských, finančných a hospodárskych kapacít na realizáciu
- Zodpovednosť za realizáciu a monitorovanie.

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader