Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Grantový program

Grantový program "Podporujeme akčných!"

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) vyhlasuje v dňoch od 10.122015 do 29.22016 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci III. ročníka Grantového programu "Podporujeme akčných!"

Cieľom grantového programu je podporiť projekty realizované na území KR-MAS, ktoré pomôžu plnohodnotne naplniť voľnočasové aktivity detí a mládeže a tiež podporiť činnosť dôchodcov.
 
Oblasť podpory: 
A.    Organizovanie voľnočasových aktivít podporujúcich zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže
B.     Organizovanie aktivít na podporu činnosti ľudí v dôchodkovom veku   

Oprávnení žiadatelia: 

organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území  KR - MAS (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, škola...), 
neformálna skupina občanov (za neformálnu skupinu občanov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spoločnom záujme), 
partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov. 

Výzva na stiahnutie:

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader