Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality

Výzva č. 2 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.10.2019 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. 

Celé znenie výzvy tu: 

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS/038/7.4./2

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.4./2 zo dňa 25.9.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.9.2019 na 8.10.2019. 

Nová výzva na stiahnutie tu: 
Oznámenie o zmene výzvy tu: 
Všetky ďalšie náležitosti k výzve a povinné prílohy k výzve zostávajú nezmenené.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 13.8.2019  do 31.10.2019

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 

2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 2.8.2019  do 06.09.2019


Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 


Vyhlásenie výzvy MAS/038/6.4./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

                                                                                          vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre mikro a malé podniky a pre stredné podniky. V rámci výzvy budú podporované činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou a činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu - deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu.
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0905 219 239, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 31.07.2019
Dátum uzavretia:   29.11.2019

Čítať ďalej...

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader