Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 9.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP. 
Aktualizovaná výzva na stiahnutie tu: 

Prílohy k výzve na stiahnutie tu: 
 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader