Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality 2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.4.

2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje v termíne od 2.8.2019  do 06.09.2019


Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP 
 pre podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 Bližšie informácie k výzve nájdete tu: 


Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader