Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Vyhlásenie výzvy MAS/038/6.4./1

Vyhlásenie výzvy MAS/038/6.4./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

                                                                                          vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre mikro a malé podniky a pre stredné podniky. V rámci výzvy budú podporované činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou a činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu - deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu.
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0905 219 239, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 31.07.2019
Dátum uzavretia:   29.11.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 199 788,75 €
za zdroj ŠR: 66 596,25 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina
Výzva na stiahnutie tu: 


Prílohy k výzve tu: 


Celé znenie výzvy a všetky povinné prílohy nájdete aj tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f675c2db-18bb-4d5a-95aa-7795d351e8de


 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader