Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Animácie PRV

Animácie PRV

 

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 15.11.2018. NFP pozostáva zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a štátneho rozpočtu vo výške 43 100,00 EUR.
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho oživovania Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (CLLD) prostredníctvom realizácie animačných aktivít MAS v rámci základnej a dodatočnej alokácie. Realizáciou aktivít projektu sa zabezpečí informovanosť širokej verejnosti o výsledkoch stratégie CLLD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi a ich vzdelávanie a vzdelávanie verejnosti v oblasti implementácie stratégie, možnostiach čerpania finančných prostriedkov a spracovania žiadostí o NFP.

Obdobie realizácie projektu:  december 2017 – december 2023
Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.