Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Chod MAS

Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť dňa 12.4.2018. NFP pozostáva so zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 125 262,95 EUR a štátneho rozpočtu v sume 14 736,82 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 147 368,18 EUR.
Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou KR - MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Financovanie profesionálneho a skúseného personálu a taktiež zabezpečenie dostatočného technického vybavenia kancelárie bude mať pozitívny dopad na kvalitnú implementáciu stratégie MAS  a naplnenie jej hlavného cieľa.
Obdobie realizácie projektu:  december 2017 – október 2019

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.