Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Komunitná obec - Komunitná škola

Komunitná obec - Komunitná škola

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) sa v dňoch 12. - 13. apríla 2018 zúčastnilo vzdelávacej akcie s názvom "Komunitná obec – komunitná škola".Išlo o aktivitu v rámci cezhraničného projektu „Vidiek bez hraníc“ podporeného z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Vzdelávacia akcia sa konala na území jedného z partnerov – MAS Vizovicko a Slušovicko. Primárne bola určená pre riaditeľov, učiteľov ZŠ a MŠ a zástupcov verejného sektora s cieľom oboznámiť sa s princípom komunity a jej uplatnením v praxi.
Akcia sa začala predstavením projektu „Vidiek bez hraníc“ a predstavením jednotlivých partnerov projektu. Potom pokračoval Ing. Jána Fiala, člen Národnej siete vidieckych komunitných škôl svojou prezentáciou s názvom „Komunitné školy – cesta k celoživotnému učeniu trochu inak“. Zúčastneným objasnil význam a prínos komunitných škôl v obciach a zdôraznil potrebu spolupráce medzi obcou, školami a miestnymi akčnými skupinami. V závere svojej prezentácie informoval, že Národná sieť vidieckych komunitných škôl organizuje vzdelávacie kurzy zamerané na komunitný rozvoj pre starostov, riaditeľov a učiteľov, pracovníkov MAS a obecných koordinátorov.
Po obedňajšej prestávke nasledovala exkurzia do obcí a obecných komunitných škôl. Prvá zastávka  bola v obci Neubuz, kde účastníkov exkurzie privítala starostka obce. Nasledovala prehliadka verejných priestranstiev obce a  ukážky realizovaných projektov. Následne mali účastníci možnosť prezrieť si priestory  malotriednej Základnej školy Neubuz. Riaditeľka školy im porozprávala o spôsoboch výučby v ich škole, ale i o vzájomnej spolupráci s obcou. Zo Základnej školy sa účastníci presunuli do priestorov Komunitnej školy Sova, ktorej účelom je sprostredkovanie vzdelávacích a záujmových aktivít pre občanov s cieľom zvýšenia kvality života v obci. Vedúca komunitnej školy účastníkom exkurzie porozprávala bližšie o jej aktivitách.
Ďalšou zastávkou bola návšteva obce Hvozdná. Starosta obce spolu s riaditeľkou školy privítali účastníkov exkurzie a ukázali im priestory kontajnerovej školy a vonkajší areál. Po prehliadke pozval starosta obce účastníkov exkurzie do obecného divadla, kde si vypočuli zaujímavú históriu obce aj divadla a pozreli si krátky film o obci.
Prvý deň akcie bol zakončený večerou, príjemnou hudbou, ochutnávkou regionálnych produktov z území jednotlivých projektových partnerov a ponukou propagačných materiálov všetkých partnerov projektu. Prebehla aj diskusia o možnostiach spolupráce v budúcnosti, vznikli nové nápady na projektové zámery.
Druhý deň začal po raňajkách návštevou Základnej školy v Slušoviciach. Účastníkov privítal riaditeľ školy, ktorý povedal o pôsobení školy a predstavil zaujímavé školou realizované projekty. Následne previedol účastníkov priestormi školy a tí mali možnosť zúčastniť sa aj priamo na vyučovaní.
Nasledovala exkurzia do Základnej a Materskej školy v Kašave. Tu účastníci získali poznatky ako funguje komunitná škola, ktorá sa riadi heslom „Škola otevřená všem“. Komunitná škola prostredníctvom koordinátorov organizuje pre deti aj dospelých rôzne záujmové krúžky, ktoré majú v obci veľký úspech.
Po obede účastníkov čakala exkurzná trasa Distillery Land – Rudolf Jelínek, ktorá bola vytvorená za účelom prezentácie tradičných výrobných postupov destilátov s cieľom rozvíjať cestovný ruch v regióne. Exkurzná trasa bola spolufinancovaná z prostriedkov programu SAPARD EÚ. Dvojdňovú vzdelávaciu akciu ukončila prehliadka Štátneho zámku Vizovice spojená s výkladom.
Veríme, že cieľ vzdelávacej akcie sa nám podarilo splniť a účastníci získali množstvo nových poznatkov, inšpiráciu a motiváciu realizovať podobné projekty aj v našom regióne.

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.