Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Komunitná obec - Komunitná škola

Komunitná obec - Komunitná škola

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR – MAS) sa v dňoch 12. - 13. apríla 2018 zúčastnilo vzdelávacej akcie s názvom "Komunitná obec – komunitná škola".Išlo o aktivitu v rámci cezhraničného projektu „Vidiek bez hraníc“ podporeného z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Vzdelávacia akcia sa konala na území jedného z partnerov – MAS Vizovicko a Slušovicko. Primárne bola určená pre riaditeľov, učiteľov ZŠ a MŠ a zástupcov verejného sektora s cieľom oboznámiť sa s princípom komunity a jej uplatnením v praxi.
Akcia sa začala predstavením projektu „Vidiek bez hraníc“ a predstavením jednotlivých partnerov projektu. Potom pokračoval Ing. Jána Fiala, člen Národnej siete vidieckych komunitných škôl svojou prezentáciou s názvom „Komunitné školy – cesta k celoživotnému učeniu trochu inak“. Zúčastneným objasnil význam a prínos komunitných škôl v obciach a zdôraznil potrebu spolupráce medzi obcou, školami a miestnymi akčnými skupinami. V závere svojej prezentácie informoval, že Národná sieť vidieckych komunitných škôl organizuje vzdelávacie kurzy zamerané na komunitný rozvoj pre starostov, riaditeľov a učiteľov, pracovníkov MAS a obecných koordinátorov.
Po obedňajšej prestávke nasledovala exkurzia do obcí a obecných komunitných škôl. Prvá zastávka  bola v obci Neubuz, kde účastníkov exkurzie privítala starostka obce. Nasledovala prehliadka verejných priestranstiev obce a  ukážky realizovaných projektov. Následne mali účastníci možnosť prezrieť si priestory  malotriednej Základnej školy Neubuz. Riaditeľka školy im porozprávala o spôsoboch výučby v ich škole, ale i o vzájomnej spolupráci s obcou. Zo Základnej školy sa účastníci presunuli do priestorov Komunitnej školy Sova, ktorej účelom je sprostredkovanie vzdelávacích a záujmových aktivít pre občanov s cieľom zvýšenia kvality života v obci. Vedúca komunitnej školy účastníkom exkurzie porozprávala bližšie o jej aktivitách.
Ďalšou zastávkou bola návšteva obce Hvozdná. Starosta obce spolu s riaditeľkou školy privítali účastníkov exkurzie a ukázali im priestory kontajnerovej školy a vonkajší areál. Po prehliadke pozval starosta obce účastníkov exkurzie do obecného divadla, kde si vypočuli zaujímavú históriu obce aj divadla a pozreli si krátky film o obci.
Prvý deň akcie bol zakončený večerou, príjemnou hudbou, ochutnávkou regionálnych produktov z území jednotlivých projektových partnerov a ponukou propagačných materiálov všetkých partnerov projektu. Prebehla aj diskusia o možnostiach spolupráce v budúcnosti, vznikli nové nápady na projektové zámery.
Druhý deň začal po raňajkách návštevou Základnej školy v Slušoviciach. Účastníkov privítal riaditeľ školy, ktorý povedal o pôsobení školy a predstavil zaujímavé školou realizované projekty. Následne previedol účastníkov priestormi školy a tí mali možnosť zúčastniť sa aj priamo na vyučovaní.
Nasledovala exkurzia do Základnej a Materskej školy v Kašave. Tu účastníci získali poznatky ako funguje komunitná škola, ktorá sa riadi heslom „Škola otevřená všem“. Komunitná škola prostredníctvom koordinátorov organizuje pre deti aj dospelých rôzne záujmové krúžky, ktoré majú v obci veľký úspech.
Po obede účastníkov čakala exkurzná trasa Distillery Land – Rudolf Jelínek, ktorá bola vytvorená za účelom prezentácie tradičných výrobných postupov destilátov s cieľom rozvíjať cestovný ruch v regióne. Exkurzná trasa bola spolufinancovaná z prostriedkov programu SAPARD EÚ. Dvojdňovú vzdelávaciu akciu ukončila prehliadka Štátneho zámku Vizovice spojená s výkladom.
Veríme, že cieľ vzdelávacej akcie sa nám podarilo splniť a účastníci získali množstvo nových poznatkov, inšpiráciu a motiváciu realizovať podobné projekty aj v našom regióne.

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader