Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc

Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc

 

Prihláste sa na exkurziu a spoznajte ako funguje „Vidiek bez hraníc“

Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) sa zapojilo do 1. výzvy nového cezhraničného Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020, ktorá bola vyhlásená v lete minulého roku. Projekt s názvom „Vidiek bez hraníc“, bol vyhodnotený ako úspešný.

Napriek tomu, že sa stále čaká na podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok (skrátene NFP), a kancelária KR – MAS začína v týchto dňoch v spolupráci s ďalšími tromi partnermi projektu s jeho realizáciou. NFP pozostáva so zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 62 474,28 EUR a štátneho rozpočtu v sume 5 516,65 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 73 499,17 EUR. Rozpočet KR – MAS ako vedúceho partnera je 19 687,87 EUR. Hlavný cezhraničným partnerom je Místní akční skupina Moravský kras z.s. a partnermi projektu sú aj MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. z ČR a MAS Vršatec zo Slovenska.
Cieľom projektu je zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt tak rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami sú 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia za rovnomernej účasti zástupcov všetkých partnerov. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom 4-och spoločných publikácií, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov na riešené problematiky. Projekt by mal byť ukončený v októbri budúceho roku. Prvá aktivita projektu sa uskutoční v dňoch 26. – 27.9. a jedná sa o spoločnú dvojdňovú verejnú vzdelávaciu aktivitu, v rámci ktorej chceme vyškoliť drobných regionálnych producentov a poskytovateľov služieb ako zlepšiť marketing predaja svojich výrobkov, či služieb aj prostredníctvom nových inovatívnych spôsobov propagácie. Uskutoční sa v území Moravského krasu a potenciálnych záujemcov srdečne pozývame.

 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader