Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc

Pozvánka na vzdelávaciu akciu v rámci projektu Vidiek bez hraníc

 

Prihláste sa na exkurziu a spoznajte ako funguje „Vidiek bez hraníc“

Občianske združenie „Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina“ (KR-MAS) sa zapojilo do 1. výzvy nového cezhraničného Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020, ktorá bola vyhlásená v lete minulého roku. Projekt s názvom „Vidiek bez hraníc“, bol vyhodnotený ako úspešný.

Napriek tomu, že sa stále čaká na podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok (skrátene NFP), a kancelária KR – MAS začína v týchto dňoch v spolupráci s ďalšími tromi partnermi projektu s jeho realizáciou. NFP pozostáva so zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 62 474,28 EUR a štátneho rozpočtu v sume 5 516,65 EUR. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 73 499,17 EUR. Rozpočet KR – MAS ako vedúceho partnera je 19 687,87 EUR. Hlavný cezhraničným partnerom je Místní akční skupina Moravský kras z.s. a partnermi projektu sú aj MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. z ČR a MAS Vršatec zo Slovenska.
Cieľom projektu je zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt tak rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami sú 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia za rovnomernej účasti zástupcov všetkých partnerov. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom 4-och spoločných publikácií, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov na riešené problematiky. Projekt by mal byť ukončený v októbri budúceho roku. Prvá aktivita projektu sa uskutoční v dňoch 26. – 27.9. a jedná sa o spoločnú dvojdňovú verejnú vzdelávaciu aktivitu, v rámci ktorej chceme vyškoliť drobných regionálnych producentov a poskytovateľov služieb ako zlepšiť marketing predaja svojich výrobkov, či služieb aj prostredníctvom nových inovatívnych spôsobov propagácie. Uskutoční sa v území Moravského krasu a potenciálnych záujemcov srdečne pozývame.

 

Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader

Projekt Vidiek bez hraníc

Prepojenie na partnerské Miestne akčné skupiny

Miestna akčná skupina Vršatec
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS Moravský kras z.s.