Nachádzaš sa tu: Hl. stránka Aktuality Výzva na členstvo v Kopaničiarskom regióne - miestnej akčnej skupine

Výzva na členstvo v Kopaničiarskom regióne - miestnej akčnej skupine

Občianske združenie Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na vstup do členskej základne KR - MAS.

 

KRITÉRIÁ:

 • Bezúhonnosť
 • Subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, regionálneho rozvoja, príp. aktívny subjekt v občianskom živote,
 • Subjekty sídliace v okrese Myjava, alebo v obciach Lubina, Bzince pod Javorinou, Vaďovce, Višňové, Hrachovište, Prašník, Sobotište, Podbranč alebo v meste Stará Turá.

POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV:

 • podieľať sa na činnosti KR - MAS, podávať námety, sťažnosti a žiadosť o stanoviská na orgány KR - MAS,
 • voliť a byť volený do orgánov KR - MAS,
 • využívať informácie a služby KR - MAS (bezplatná účasť na vzdelávacích seminároch, exkurziách a iných podujatiach organizovaných KR - MAS)
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov KR - MAS, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov KR - MAS, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov KR - MAS
 • byť informovaný o aktivitách a hospodárení KR - MAS
 • dodržiavať stanovy KR - MAS, Organizačný poriadok a rešpektovať uznesenia Členskej schôdze,
 • možnosť uchádzať sa o nenávratné finančné príspevky a granty zo zdrojov KR - MAS a získanie lepšej orientácie v tejto oblasti
 • podieľať sa na činnosti KR - MAS, aktívne sa podieľať na plnení cieľov a práci KR - MAS,
 • platiť členské príspevky, ochraňovať a zveľaďovať majetok KR - MAS.

 

Prihlášku treba zaslať najneskôr do 19. 11. 2015 na adresu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 901 01 Myjava
alebo osobne doručiť do kancelárie KR - MAS.

 


TLAČIVÁ POTREBNÉ K VSUPU DO ČLENSKEJ ZÁKLADNE KR - MAS NA STIAHNUTIE:


Spolufinancované EU Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Program rozvoja vidieka SR Program Leader